Αποσπάσματα από το καταστατικό του Σωματείου

Άρθρο 17ο

Όργανα του Σωματείου

Συλλογικά όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και η Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 18ο

Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
 2. Ειδικότερα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης είναι:
  1. Τροποποίηση του καταστατικού
  2. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εφορευτικής Επιτροπής.

 • Έγκριση απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και του ισολογισμού και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
 1. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και των τυχόν εκτάκτων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που δεν είχε προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό.
 2. Ίδρυση ένωσης σωματείων, προσχώρηση σε ένωση ή αποχώρηση από αυτή.
 3. Σύνδεση με ενώσεις προσώπων, σωματεία και κυβερνητικούς ή μη οργανισμούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, όταν αυτό συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση των μελών.
 • Διάλυση του Σωματείου και διορισμό εκκαθαριστών.
 • Κάθε θέμα για το οποίο είναι αρμόδια σύμφωνα με άλλες διατάξεις αυτού του καταστατικού, και
 1. Οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σ’ αυτή για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
 2. Οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις καλούνται μια φορά το χρόνο, και οι έκτακτες όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει αναγκαία τη σύγκληση μιας τέτοιας Συνέλευσης ή όταν το ζητήσει το 1/3 των γραμμένων τακτικών και δόκιμων μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, με αίτησή τους που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναγράφει τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός μηνός από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

Τόσο στην περίπτωση της Τακτικής όσο και στην περίπτωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει σε ειδική συνεδρίασή του τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (τα οποία είναι και τα μόνα επί των οποίων γίνεται συζήτηση και λαμβάνονται αποφάσεις) και προσδιορίζει ημέρα, ώρα και τόπο συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και την ημέρα, ώρα και τόπο της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αν η πρώτη δεν πραγματοποιηθεί λόγω μη συγκεντρώσεως απαρτίας. Αυτά ανακοινώνονται στα μέλη με γραπτές ατομικές προσκλήσεις (email) των τακτικών και δόκιμων μελών, που πρέπει να αποστέλλονται πριν από τουλάχιστον δέκα μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20ο

Συζήτηση – Απαρτία – Πλειοψηφία

 1. Στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να παρίστανται, να λαμβάνουν μέρος και να ψηφίζουν τα τακτικά και δόκιμα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο μέχρι την έναρξη της Συνεδρίασης.
 2. Επιτρέπεται στα μέλη να εκπροσωπούν έως τρία απόντα μέλη στη γενική Συνέλευση, προσκομίζοντας έγγραφη εξουσιοδότηση προς τούτο.
 3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση τουλάχιστον το 1/2 των τακτικών και δόκιμων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακά ενημερωμένα.
 4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι την ημέρα και ώρα που έχει καθοριστεί στην πρόσκληση που έχει σταλεί στα μέλη και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρίστανται.
 5. Στην περίπτωση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον το 2/3 των μελών με δικαίωμα ψήφου.

Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση χεριών. Για να ληφθεί απόφαση επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών και δόκιμων μελών που ψήφισαν. Εάν η απόφαση αφορά τροποποίηση του Καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τακτικών και δόκιμων μελών που ψήφισαν

Κ-Α-Τ-Α-Σ-Τ-Α-Τ-Ι-Κ-Ο-BOWEN_final

Διοικητικό Συμβούλιο

Σκοποί Σωματείου

Υποστηρίξτε μας