Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Bowtech Ελλάδας (Σ.Β.Ε.) καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση:

Το  Σάββατο 12/12/2020 και ώρα 17.30 θα γίνει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όπως ορίζει το άρθρο 19 του καταστατικού. Η συνέλευση θα γίνει διαδικτυακά. Θα σταλούν λεπτομέρειες σύνδεσης σε email μόνο στα ταμειακά εντάξει μέλη για τα έτη 2019-2020. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που έχουν εκπληρώσει την συνδρομή τους για το 2020. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν εκπληρώσει τις συνδρομές για τα έτη 2019-2020

Θέματα της ημερήσιας διάταξης

  1. Πεπραγμένα για το διάστημα 11/2019 – 11/2020
  2. Ισολογισμός   για το διάστημα 11/2019 – 11/2020
  3. Πρόγραμμα δράσης του σωματείου
  4. Προτάσεις-ιδέες μελών
  5. Συζήτηση

Σύμφωνα με το Άρθρο 20ο του καταστατικού

  1. Στις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να παρίστανται, να λαμβάνουν μέρος και να ψηφίζουν τα τακτικά και δόκιμα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο μέχρι την έναρξη της Συνεδρίασης.

 

  1. Επιτρέπεται στα εγγεγραμμένα μέλη να εκπροσωπούν έως τρία απόντα και ταμειακώς εντάξει μέλη στη γενική Συνέλευση, προσκομίζοντας έγγραφη εξουσιοδότηση . Αν κάποιο μέλος  δεν μπορεί να παρίσταται, παρακαλούμε να εξουσιοδοτήσει  με email ένα από τα εγγεγραμμένα μέλη που πρόκειται να παραστούν. Στην συνέχεια, το email εξουσιοδότησης, θα πρέπει να προωθηθεί στο μειλ του Σωματείου  info@bowtech.com.gr. Αν δυσκολεύεστε να κάνετε αυτή την διαδικασία, επικοινωνήστε με το Σωματείο για διευκρινήσεις. 

 

  1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση τουλάχιστον το 1/2 των τακτικών και δόκιμων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακά ενημερωμένα.

 

  1.  Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι το επόμενο Σάββατο 19/12/20 και ωρα 17.30  και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρίστανται.

Ρύθμιση οφειλών: Σύμφωνα με το καταστατικό, αν κάποιο  μέλος, πάψει να πληρώνει για μερικά χρόνια, τότε πρέπει να πληρώσει όλες τις προηγούμενες οφειλές συν το τρέχον έτος για να επανεγγραφεί στο σωματείο. Για την διευκόλυνση σας, αποφασίσαμε το εξής:
Κάθε μέλος θα πληρώνει την συνδρομή του τρέχοντος έτους μέχρι τέλους Μαρτίου (σύμφωνα με το καταστατικό)  και τη συνδρομή ενός παλιού έτους που οφείλει π.χ. συνδρομή 2 ετών. Σύνολο 50 ευρώ Χ 2 = 100 ευρώ Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε έτος μέχρι τη συνολική εξόφληση των συνδρομών .

Φροντίστε ώστε, πριν την ετήσια Γενική Συνέλευση, να έχει γίνει η τακτοποίηση της συνδρομής σας. Για λεπτομέρειες δείτε εδώ,  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η πρόεδρος

Άννα Κονοβέση