ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

Μέλη

Δικαίωμα να γίνουν μέλη έχουν όλα τα δικαιοπρακτικά ικανά ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που αποδέχονται το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου.

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά, δόκιμα, απλά και επίτιμα μέλη.

 • Τακτικά Μέλη: Τακτικά μέλη του Σωματείου είναι τα ιδρυτικά του μέλη και όσα έχουν αποκτήσει το σχετικό δίπλωμα (7ου Επιπέδου) από την Ακαδημία Bowen Αυστραλίας.
 • Δόκιμα  Μέλη: Ως δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν άτομα που εκπαιδεύονται στην τεχνική Bowen, χωρίς να έχουν ακόμα αποκτήσει το σχετικό δίπλωμα από την Ακαδημία Bowen Αυστραλίας.
 • Απλά μέλη: Ως απλά μέλη  μπορούν να εγγραφούν άτομα που ενδιαφέρονται γενικότερα για την προώθηση της τεχνικής Bowen και την ανάπτυξη του Σωματείου.

Κάντε μία επιλογή από τον πίνακα δεξιά.

Εγγραφείτε  [group yearly-group]...[/group]
  [group firsttime-group]...[/group]
  [group student-group]...[/group]
  [group member-group]...[/group]
  [group contribuitor-group]...[/group]

  Χρησιμοποιήστε το email: cashier@bowtech.com.gr για να επικοινωνήσετε με την ταμία σχετικά με την εγγραφή σας στο σωματείο, τις συνδρομές, εισφορές και κάθε άλλο οικονομικό θέμα.