Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση της τεχνικής Bowen στην Ελλάδα. με:

  • τη διαφύλαξη της ποιότητας άσκησής της, με βάση την αυθεντική τεχνική Bowen.
  • τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων και ημερίδων απευθύνοντας πρόσκληση σε αναγνωρισμένους δασκάλους του εξωτερικού.

  • την ενθάρρυνση επιστημονικής έρευνας στον τομέα αυτό και τη διευκόλυνση ανταλλαγής εμπειριών που σχετίζονται με την τεχνική Bowen.
  • τη συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις προώθησης της Bowtech.
  • την υποστήριξη των κοινών επιδιώξεων και συμφερόντων εκείνων που την ασκούν.
  • την παροχή έγκυρων πληροφοριών που αφορούν την τεχνική αυτή στα μέλη του σωματείου, σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες συναφών κλάδων και στο ευρωπαϊκό κοινό.
  • την ανάπτυξη προγραμμάτων ανταλλαγής και συνεργασίας με αντίστοιχα σωματεία και οργανώσεις του εξωτερικού.
  • τη διαφήμιση του σωματείου χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, όπως προβολή του σε έντυπα, διαδικτυακή διαφήμιση κτλ.

2. Η θεσμική – νομική αναγνώριση και κατοχύρωση της τεχνικής Bowen (Bowtech) στην Ελλάδα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους..

**Το σωματείο σύμφωνα με το σκοπό του δεν αναμιγνύεται σε πολιτικές ή θρησκευτικές δραστηριότητες και αναγνωρίζει την αρχή της ισότητας όλων των ατόμων, βάσει της οποίας ερμηνεύεται το καταστατικό αυτό.

Η πρώτη παρουσίαση της τεχνικής έγινε τον Φεβρουάριο του 2000 με εκπαιδευτή τον Ανδρέα Ζόππο και συνδιοργανωτή τον  Αλέξανδρο Αδαμίδη.

To 2001 έγινε μια πρώτη προσπάθεια  από θεραπευτές και εκπαιδευτές Bowtech να συσταθεί σωματείο με σκοπό να προωθηθεί η τεχνική στη  Ελλάδα. Για αρκετά χρόνια λειτουργούσε άτυπα με προσωπική πρωτοβουλία και προσπάθεια ώσπου το 2013 απέκτησε νομική οντότητα.

Το Σωματείο Bowtech Ελλάδας είναι πλέον Νομικό πρόσωπο αστικού δικαίου με αριθμό αναγνώρισης στο Ειρηνοδικείο 25/19-06-2013.