Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Η προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση της τεχνικής Bowen στην Ελλάδα. με:

  • της διαφύλαξης της ποιότητας άσκησής της, με βάση την αυθεντική τεχνική Bowen.

  • της διοργάνωσης διαλέξεων, συνεδρίων και ημερίδων και της πρόσκλησης αναγνωρισμένων δασκάλων του εξωτερικού.

  • της ενθάρρυνσης της  επιστημονικής έρευνας στον τομέα αυτό και της διευκόλυνσης ανταλλαγής εμπειριών που σχετίζονται με την τεχνική Bowen.

  • της συμμετοχής σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις προώθησης της Τεχνικής Bowen.

  • της υποστήριξης των κοινών επιδιώξεων και συμφερόντων εκείνων που την ασκούν.

  • της παροχής έγκυρων πληροφοριών που αφορούν την τεχνική Bowen στα μέλη του σωματείου, σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες συναφών κλάδων και στο ευρωπαϊκό κοινό.

  • της ανάπτυξης προγραμμάτων ανταλλαγής και συνεργασίας με αντίστοιχα σωματεία και οργανώσεις του εξωτερικού.

  • της διαφήμισης του σωματείου χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, όπως προβολή του σε έντυπα, διαδικτυακή διαφήμιση κτλ.

2. Η θεσμική – νομική αναγνώριση και κατοχύρωση της Τεχνικής Bowen (Bowtech) στην Ελλάδα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους..

**Το σωματείο σύμφωνα με το σκοπό του δεν αναμιγνύεται σε πολιτικές ή θρησκευτικές δραστηριότητες και αναγνωρίζει την αρχή της ισότητας όλων των ατόμων, βάσει της οποίας ερμηνεύεται το καταστατικό αυτό.

Η πρώτη παρουσίαση της τεχνικής έγινε τον Φεβρουάριο του 2000 με εκπαιδευτή τον Ανδρέα Ζόππο και συνδιοργανωτή τον  Αλέξανδρο Αδαμίδη.

To 2001 έγινε μια πρώτη προσπάθεια  από θεραπευτές και εκπαιδευτές Bowtech να συσταθεί σωματείο με σκοπό να προωθηθεί η τεχνική στη  Ελλάδα. Για αρκετά χρόνια λειτουργούσε άτυπα με προσωπική πρωτοβουλία και προσπάθεια ώσπου το 2013 απέκτησε νομική οντότητα.

Το Σωματείο Bowtech Ελλάδας είναι πλέον Νομικό πρόσωπο αστικού δικαίου με αριθμό αναγνώρισης στο Ειρηνοδικείο 25/19-06-2013.