ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ BOWTECH ΕΛΛΑΔAΣ

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας συντάσσεται ώστε να εξασφαλίζεται ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για όλα τα μέλη του Σωματείου Bowtech Ελλάδος ως προς την άσκηση του Bowtech. Συγχρόνως και το κοινό που ενδιαφέρεται για το Bowtech αποκτά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη γνωρίζοντας τα όρια της δεοντολογικής συμπεριφοράς.

Τα μέλη του Σωματείου Bowtech Ελλάδος υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού να συμμορφώνονται ως προς την εφαρμογή και την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τα μέλη του Σωματείου Bowtech Ελλάδος οφείλουν να συμπεριφέρονται πάντοτε με σεβασμό προς τους δεχόμενους το Bowtech, το κοινό και τα άλλα μέλη του Σωματείου.

 1. Τα μέλη του Σωματείου Bowtech Ελλάδος προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο όταν τους ζητηθεί ρητά και απερίφραστα από κάποιον ενδιαφερόμενο.
 2.  Όταν κάποιος απευθυνθεί σε μέλος του Σωματείου Bowtech Ελλάδος για να δεχθεί Bowtech, το μέλος οφείλει να βεβαιωθεί ότι ο πρώτος έχει επίγνωση του τι είναι το Bowtech.
 3. Τα μέλη οφείλουν να αναγνωρίζουν το δικαίωμα αυτού που απευθύνεται σε αυτά να αρνηθεί να δεχτεί Bowtech ή να εφαρμόσει τις συμβουλές που δίνονται σε αυτόν, καθώς επίσης και το δικαίωμά του να μην επηρεάζεται όσον αφορά τις κοινωνικές, πολιτικές, θρησκευτικές ή προσωπικές του πεποιθήσεις.
 4. Ο δεχόμενος δείχνει πλήρη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα του ασκούντος το Bowtech και είναι ευθύνη των μελών να μην προδώσουν αυτή την εμπιστοσύνη. Αν η σχέση μεταξύ του ασκούντος και του δεχόμενου το Bowtech βγει από τα πλαίσια της άσκησης του Bowtech, είναι ευθύνη του μέλους του Σωματείου Bowtech Ελλάδος να παραπέμψει αυτόν τον δεχόμενο σε άλλον ασκούντα το Bowtech.
 5. Τα μέλη οφείλουν να σέβονται το απόρρητο των πληροφοριών εκ μέρους του δεχόμενου το Bowtech και οφείλουν να μην μεταφέρουν καμία πληροφορία σε σχέση με τον δεχόμενο σε κανέναν άλλον εκτός από ιατρό, άλλον ασκούντα εναλλακτικές ή συμπληρωματικές μεθόδους υγείας ή σύμβουλοψυχοθεραπευτή σε περίπτωση παραπομπής του δεχόμενου σε αυτούς, πάντα έχοντας την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του δεχόμενου. Εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι:
  •  Η χρήση περιπτωσιολογικών μελετών για διδασκαλία
  • Η χρήση περιπτωσιολογικών μελετών για δημοσίευση Και στις δύο περιπτώσεις διαφυλάσσεται η ανωνυμία του δεχόμενου το Bowtech και πρέπει να υπάρχει η προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του.
 6. Αν κάποια άλλη προσέγγιση υγείας κρίνεται καταλληλότερη για κάποιον που απευθύνεται για Bowtech, τα μέλη του Σωματείου Bowtech Ελλάδος πρέπει να τον στρέψουν προς αυτή την κατεύθυνση.
 7. Τα μέλη του Σωματείου Bowtech Ελλάδος είναι υπεύθυνα για τον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ τους και με το κοινό και πρέπει να έχουν υπόψη τους τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η έκφραση προσωπικών απόψεων για άλλα μέλη ή σχολές.
 8. Η) Ως προς την άσκηση του Bowtech, τα μέλη του Σωματείου Bowtech Ελλάδος πρέπει να:
  • Ασκούν την τεχνική σύμφωνα με τη διδασκαλία και τη φιλοσοφία του Tom Bowen, όπως αυτή μεταφέρθηκε στους Ossie και Elaine Rentsch, ιδρυτών της Αυστραλιανής Ακαδημίας Bowtech.
  • Σέβονται την απλότητα και τη δύναμη της τεχνικής
  • Μην παρουσιάζουν το Bowtech σαν μια βέβαιη θεραπεία για κάθε ασθένεια, αδιαθεσία ή κατάσταση.

BOWTECH ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

Το Bowtech ανήκει στις συμπληρωματικές αγωγές υγείας και δεν υποκαθιστά την ιατρική αγωγή.

 1. Ο ασκών το Bowtech δεν επιτρέπεται να τροποποιεί ή να ζητάει την παράλειψη της ιατρικής αγωγής στην οποία υποβάλλεται ο δεχόμενος το Bowtech, παρά μόνο μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο ιατρό.
 2. Ο ασκών το Bowtech δεν επιτρέπεται να συστήσει συγκεκριμένη ιατρική αγωγή, αν δεν έχει τα απαιτούμενα για αυτό τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
 3. Στην περίπτωση που ο ασκών το Bowtech θεωρεί ότι κάποια όψη του προβλήματος υγείας δεν έχει διαγνωστεί ή η αντιμετώπισή του δεν έχει συμπεριληφθεί στην ιατρική αγωγή, οφείλει να ζητήσει από τον δεχόμενο το Bowtech να το θέσει υπ’ όψη του ιατρού του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διαφημίσεις δεν θα πρέπει να ισχυρίζονται ότι το Bowtech είναι ή μπορεί να προσφέρει περισσότερα από αυτά που περιλαμβάνονται στον ορισμό του Bowtech που δίνεται από το Σωματείο Bowtech Ελλάδος.

Τα μέλη του Σωματείου Bowtech Ελλάδος μπορούν να αναφέρουν σε διαφημίσεις ότι ασκούν το Bowtech υπό την προϋπόθεση ότι δεν ισχυρίζονται ότι θεραπεύουν, ούτε προσδίδουν στο Bowtech κακή φήμη και η άσκησή του είναι σύμφωνη με το Καταστατικό και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Σωματείου Bowtech Ελλάδος.

Η διαφήμιση δεν πρέπει να βασίζεται σε δυσφημιστική σύγκριση με άλλους ασκούντες ή σχολές.

ΧΩΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ BOWTECH

Οι ασκούντες το Bowtech πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας στους χώρους που ασκούν το Bowtech.

Η άσκηση του Bowtech πρέπει να γίνεται σε όσο το δυνατόν καθαρό και άνετο, ειδικά διαμορφωμένο για αυτόν το σκοπό και κοινωνικά, πολιτικά ή θρησκευτικά ουδέτερο χώρο.